قسمت مدیریت والیبال "مُدیریت آنلاین پاورپلی" یک بازی تحت وب رایگان والیبال می باشد. تیم والیبال خود را ساخته و رویای خود را با مُدیریت کردن بر تیمتان به حقیقت مبدل سازید. انتخاب بازیکنان درست، تاکتیک ها و همینطور به صف کردن درست بازیکن هایتان برای بازی و تمرین دادن به آنان کلید موفقیت در این بازیست. همچنین در این بین شما موظف به ساخت و ساز در ورزشگاه و همچنین استخدام کارکنان به باشگاهتان نیز می باشید، و صد البته باید آنها را کُنترل نیز نمایید. اگر می خواهید در بین بهترین مُربیان والیبال اسم و رسمی بدست آورید، می بایست در این موارد مهارت تمام را بدست آورید.